HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM

Thí nghiệm cơ học đất

Hướng dẫn thực hiện các thí nghiệm cơ học đất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

PNXDAQ

Hướng dẫn sủ dụng phần mềm PNXDAQ

PNXLG

Hướng dẫn sủ dụng phần mềm PNXDLG

PNXSMT

Hướng dẫn sủ dụng phần mềm PNXSMT

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ ĐO

Sử dụng thiết bị đo

Hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo